V průběhu laboratorních prací žáci změří různé fyzikální a chemické vlastnosti kapalin, především vody.

Měřením zjistí hustotu několika kapalin a pozorováním její závislost na teplotě. V další úloze zanalyzují neznámé vzorky vody a zjistí, jak ovlivňuje tvrdost vody spotřebu pracího prášku a proč se do pracích prášků přidávají změkčovadla. Žáci se prostřednictvím jednoduchých experimentů také blíže seznámí s pojmem povrchové napětí. Dále experimentálně vyzkouší funkci spojených nádob. V neposlední řadě žáci prakticky zjistí a teoreticky zdůvodní závislost hydrostatického tlaku na hloubce a také na hustotě. 


Učivo dle RVP: Měřené veličiny - hustota látky, vlastnosti látek a těles, hydrostatický tlak - souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny, Archimédův zákon - vztlaková síla; chování těles v klidných tekutinách, voda - pitná, tvrdost vody, detergenty, měření pH  

Objednat program