V průběhu laboratorních prací žáci prozkoumají různé fyzikální a chemické vlastnosti kapalin, především vody.

Měřením zjistí hustotu několika kapalin a pozorováním odhalí její závislost na teplotě. V další úloze analyzují neznámé vzorky vody a poznají, jak tvrdost vody ovlivňuje spotřebu pracího prášku a proč se do pracích prášků přidávají změkčovadla. Prostřednictvím dalších jednoduchých experimentů se seznámí s pojmem povrchové napětí, ověří funkci spojených nádob a také prakticky zjistí a teoreticky zdůvodní závislost hydrostatického tlaku na hloubce ponoření a na hustotě kapaliny. 

Učivo podle RVP ZV: hydraulická zařízení; souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; vztlaková síla; potápění, vznášení se a plování těles v klidných tekutinách; využívání poznatků o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů; hustota látky; různé druhy vody a příklady jejich výskytu a použití; detergenty

Objednat program