Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

neziskové společnosti
IQLANDIA, o.p.s.
se sídlem Nitranská 410/10, Liberec 460 07
identifikační číslo: 25444565
zapsané v rejstříku o.p.s. vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 108
pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.iqlandia.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) neziskové společnosti IQLANDIA, o.p.s., se sídlem Nitranská 410/10, Liberec 460 07 identifikační číslo: 25444565 zapsané v rejstříku o.p.s. vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 108 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.iqlandia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Kupní smlouva, smlouva o poskytování digitálního obsahu a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.       Veškerá prezentace zboží a dalších produktů, která je umístěna ve webovém rozhraní obchodu, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu ohledně tohoto zboží či produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nebo digitálním obsahu, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3.       Poštovné za zboží včetně dalších poplatků spojených s odesláním zboží jsou uvedené v dalších položkách dokladu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4.       Pro objednání zboží či digitálního obsahu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) neb objednávaném digitálním obsahu (objednávaný digitální obsah, obvykle e-booky či jiné materiály ke stažení, „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny, v případě zboží údaje o požadovaném způsobu doručení a
2.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.4.4.     informace o kupujícím (jméno, adresa dodání, telefon, e-mail)
2.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na potvrzující tlačítko s povinností platby v posledním kroku procesu nákupu v nákupním košíku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.6.       Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží či digitální obsah, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob dodání a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
2.7.       Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.8.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či druh digitálního obsahu, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.9.       Návrh kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
2.10.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.11.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
2.12.    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu a kupní smlouva nebo smlouva o poskytování digitálního obsahu je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  
2.13.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od sazby poskytovatele těchto služeb kupujícímu.

3. Cena a platební podmínky

3.1.       Cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží a digitálního obsahu dle uzavřené smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby v závislosti na druhu zboží či digitálního obsahu:
a)      v hotovosti v provozovně prodávajícího na pobočce SC iQLANDIE (Nitranská 410/10, Liberec).
b)      v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (pouze pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje);
c)       bezhotovostně platební kartou přes internet;
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.2.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření smlouvy.
3.3.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží nebo digitálního obsahu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.4.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.5.       Případné slevy poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.6.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH (vstupenky do SC iQLANDIA a iQPARK jsou od daně osvobozeny). Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží nebo digitálního obsahu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
4.1.1.     o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
4.1.2.     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
4.1.3.     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
4.1.4.      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
4.1.5.     o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním a pokud plnění za úplatu bylo započato s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká.
4.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to .do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží nebo digitálního obsahu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
4.3.       Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující kontaktovat pracovníky společnosti skrze elektronickou komunikaci na adrese info@iqlandia.cz. Zpráva musí obsahovat identifikaci uživatele, číslo daňového dokladu – faktury, samotnou žádost o odstoupení od smlouvy a případně návrh na vykonání požadavku spolu se zasláním čísla bankovního účtu kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy lze také zaslat písemně v dříve uvedením formátu zprávy na sídlo prodávajícího, nebo na místo provozovny. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
4.4.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu; v případě digitálního obsahu musí kupující prokázat, že tento obsah odstranil a nadále jej nemůže konzumovat. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.5.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího nebo stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6.       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (mimo způsoby běžné přepravy uvedené v možnostech objednávky), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Práva z vadného plnění

6.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174b a § 2389 a násl. občanského zákoníku). 6.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží či digitální obsah při převzetí nemá vady.

 1. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  6.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  6.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  6.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  6.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  6.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   
 2. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující digitální obsah  převzal:
  6.2.6.     odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  6.2.7.     je vhodný k účelu, pro který jej kupující požaduje.

6.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.       Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží nebo digitální obsah byly vadné již při převzetí.
6.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.6.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nebo digitálnímu obsahu zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Stanovuje se, že spory z odpovědnosti za vady, a to i když je kupující spotřebitelem, budou rozhodovány obecnými soudy.
7.4.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8.2.      Zásady ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1.       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2.       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač v případě, že tak stvrdí v cookies liště na stránkách www.iqlandia.cz.

10. Doručování

10.1.    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo elektronickou poštou na info@iqlandia.cz, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. V případě elektronické komunikace musí kupující využít softwarové možnost potvrzení o přečtení zprávy.
10.2.    Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
10.3.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.4. Prodávající si vyhrazuje právo použít v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb, zboží a digitálního obsahu, které získal od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči prodávajícímu nebo na vyžádání po využití služby, zboží či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze prodávající oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, prodávající si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby. 
11.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je IQLANDIA, o.p.s, Nitranská 410/10, Liberec 460 07, adresa elektronické pošty info@iqlandia.cz, telefon +420 724 586 230.

V Liberci dne 1. 9. 2023

Ing. Václav Dostál -  ředitel IQLANDIA, o.p.s.