Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci osobních údajů, kterým je:

IQLANDIA o.p.s., sídlem Nitranská 410/10, Liberec 3, PSČ 460 07, IČO 254 44 565

(dále jen „správce“)

Poskytuji své osobní údaje (jmenné a adresné) výše uvedenému správci a souhlasím s tím, aby je zpracoval za účelem zasílání newsletterů dle samostatného uděleného souhlasu, jakož dále i za účelem využití služeb uvedeného správce na základě zvláštní smlouvy, objednávky či jiné mé poptávky o službách a činnosti uvedeného správce. Poskytuji správci souhlas s tím, aby v rámci shora uvedeného účelů tyto údaje shromažďoval, zpracovával a ukládal, v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Potvrzuji, že jsem obeznámen s právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, zejména s:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • mé údaje správce ukládá do svých interních databází, ke kterým mají přístup pouze správce osobních údajů a jím určení zpracovatelé;
  • správce provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu;
  • V případě, že správce pro zpracování mých osobních údajů užije činnosti zpracovatelů, zaváže je k ochraně mých osobních údajů v rozsahu dle uvedených právních předpisů se zajištěním mých práv dle tohoto uděleného souhlasu.

Dále potvrzuji, že jsem seznámen se zásadami ochrany osobních údajů uvedeného správce, které jsou dostupné zde.

Současně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu: gdpr@iqlandia.cz