Zpracování osobních údajů

Společnost

IQLANDIA, o.p.s.

se sídlem Nitranská 410/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 254 44 565

kontaktní údaje: email – gdpr@iqlandia.cz, tel: - +420 486 103 090

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. O 108

dále jen „správce“

tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, informuje subjekt osobních údajů, že zpracovává dále uvedeným způsobem jeho osobní údaje získané od subjektu osobních údajů.

I. Účel zpracování osobních údajů (informace o zpracování osobních údajů)

1. Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů;
 • vedení evidence zákazníků / klientů, je-li to pro činnost správce nezbytné (např. z důvodů vedení účetnictví, daňových důvodů apod., jakož i z obdobných důvodů stanovených právními předpisy);
 • zasílání obchodních sdělení na základě uděleného souhlasu subjektu údajů;
 • další zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, kdy je konkrétní účel zpracování definován v takovém udělení souhlasu;
 • oprávněné zájmy na straně správce či subjektu údajů (vč. zpracování údajů prostřednictvím kamerového systému správce za účelem zajištění ochrany jeho majetku a bezpečnosti osob);
 • a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, věk, místo bydliště, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty.

2. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci), pokud mu tak nestanoví zákon či rozhodnutí soudů nebo orgánů veřejné moci či k takovému předání neudělil subjekt údajů souhlas.

3. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který je pro tyto účely rovněž od subjektů údajů udělen. 

4. V případě, že jsou osobní údaje subjektu osobních údajů získány formou kamerového záznamu, je subjekt údajů informován o použití kamerového systému formou viditelného piktogramu umístěného v místech zabíraných kamerovým systémem s uvedením identifikace iQL jako správce údajů a upozorněním na internetovou adresu. Osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému jsou ukládány pouze na k tomu účelu určené datové úložiště na dobu nejdéle 120 hodin.

5. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely dle odst. 1.

6. Správce zpracovává osobní údaje tak, že s nimi provádí zejména následující úkony a operace: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

7. V případě, využije-li Správce pro svou činnost zpracovatele, zavazuje se pověřit je ochranou osobních údajů stejnou, jako garantuje subjektům údajů v rámci těchto zásad.

II. Práva subjektů údajů (poučení o právech určené subjektům údajů, jejichž údaje správce zpracovává

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vychází z nařízení GDPR, jakož i další, vše v rozsahu nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.

 • Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
 • Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: gdpr@iqlandia.cz.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

III. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a dále po dobu maximálního trvání promlčecí doby z daného smluvního vztahu.
 • Po dobu 5 let od posledního využití služby subjektem údajů.  
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu subjektu údajů, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů správcem, udělil-li pro takové zpracování souhlas.

IV. Informace o cookies

1. Správce při užití webových stránek používá cookies či obdobné technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních uživatelů, z nichž přistupují na webové stránky správce.

2. Správce používá základní (nezbytné) technické, analytické a marketingové cookies. Technické cookies pomáhají při shlédnutí stránek a případně při registraci do služeb správce. Analytické cookies správce užívá k analýze dat za účelem zlepšení fungování online služeb správce. Marketingové cookies slouží ke sledování preferencí uživatelů webových stránek za účelem cílení reklamy. Analytické a marketingové cookies využívá správce ve spolupráci s nástroji třetích osob a užívá je jen na základě předchozího souhlasu uživatelů.

3. Uživatel je oprávněn využití cookies v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých cookies, na to slouží zvláštní nástroj pro správu cookies v rámci webových stránek www.iqlandia.cz či dalších webových stránek správce.

V. Závěrečná ujednání

1. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.

2. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně správce či právní úpravy v této oblasti.

3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 4. 2022.

IQLANDIA, o.p.s.