Program pro nadšené chemiky, kteří již mají s prací v laboratoři nějaké zkušenosti. Čeká je dobrodružná cesta od dusičnanu stříbrného až k čistému stříbru.

Vyzkouší si při tom rozmanité laboratorní činnosti: rozpouštění, vážení, srážení a dekantaci, filtraci za sníženého tlaku, promývání, sušení a žíhání. Na závěr zváží finální výtěžek celého procesu – získaný stříbrný poklad – a fyzikálně ověří, že skutečně jde o čistý kov. Čas potřebný k vysušení jednoho z meziproduktů využijí navíc ke kvantitativnímu stanovení obsahu hydrogenuhličitanu sodného v tabletě a také k jímání plynu, aby se naučili sestavit chemickou aparaturu podle nákresu.
Vše proběhne pod dozorem zkušených lektorů, kteří bedlivě dohlédnou na bezpečnost práce. Žákům budou k dispozici ochranné brýle, rukavice a pracovní zástěry.

Učivo podle RVP ZV: směsi homogenní a heterogenní, hmotnostní zlomek, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin, zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, oxidační číslo, filtrace, elektrická vodivost, atom, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků, kyselost a zásaditost roztoků, bezpečnost práce při používání chemických látek.

Učivo podle RVP SOV: směsi homogenní a heterogenní, chemické rovnice, výpočty v chemii, částicové složení látek, atom, chemická symbolika, značky a názvy prvků, oxidační číslo, vzorce a názvy jednoduchých sloučenin, periodická soustava prvků.

Objednat program