Intenzivní laboratorní program, při kterém se žáci seznámí s elektrotechnickými součástkami a jejich značkami, naučí se prakticky sestavovat obvody s různým spojením spotřebičů (sériovým a paralelním), ověří si základní vlastnosti těchto spojení a na závěr programu proměří a vyhodnotí voltampérovou charakteristiku žárovky.

Jako pomůcka při sestavování obvodů slouží hřebíčková stavebnice, kde jsou všechny prvky viditelné a nic není schováno v černých krabičkách. Obvody napájíme z bezpečných nízkonapěťových žákovských zdrojů.
Program je určen pro žáky, kteří již prošli teoretickou výukou o elektrických obvodech. Pro co nejefektivnější využití programu a návaznost na teoretické znalosti doporučujeme návštěvu žáků s vyučujícím fyziky.

​​​​​​​
Učivo podle RVP ZV: zdroj napětí, spotřebič, spínač; sestavení elektrického obvodu podle schématu, schématická analýza reálného obvodu; měření elektrického proudu a napětí; bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními

Objednat program