Žáci se tu seznámí s nejdůležitějšími prostředky získávání elektrické energie: dynamem, resp. alternátorem, chemickými články a fotovoltaikou.

Objeví shody a rozdíly mezi dynamem, resp. alternátorem a elektromotorem (že dokonce obě funkce může zastat jedno a totéž zařízení), uvědomí si základní princip a podmínky fungování chemického článku, rozeberou běžně užívaný suchý článek, sestaví chemický článek využívající jejich vlastní tělo coby zdroj elektrolytu, vytvoří sérii fotovoltaických článků a zjistí, jak závisí napětí generované fotovoltaickým panelem na poloze Slunce vůči danému místu na Zemi.
 
Učivo dle RVP pro SŠ: elektromagnetická indukce, princip chemických zdrojů napětí, podstata fotoelektrického jevu, měření elektrického napětí
 
Učivo dle RVP pro ZŠ: stejnosměrný elektromotor, vliv změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní, výroba elektrické energie, výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů, zdroj napětí, měření elektrického napětí

Objednat program