Trochu jiná laborka, zaměřená nikoli na konkrétní vzdělávací obsah, ale hlavně na zážitky z hravého bádání a objevování.

Žáci ve dvojicích obcházejí různá stanoviště, která je lákají. Rozhodně nestihnou obejít všechna. Na každém provedou nějaký experiment a vyřeší s ním spojený problém. Svá řešení zaznamenávají do pracovního listu. Problémy jsou vybrány napříč fyzikou, ale rozhodně nevyžadují žádné předchozí fyzikální znalosti. Program tedy nesměřuje k osvojování konkrétního učiva, ale čistě k nabývání tzv. přírodovědné gramotnosti, resp. některých klíčových kompetencí (k řešení problémů aj.) a také k získávání motivace pro fyzikální poznávání světa. Zvlášť vhodný je pro třídy, které s fyzikou teprve začínají nebo budou začínat po prázdninách – anebo naopak pro deváťáky po přijímačkách :)
 
Cíle programu podle RVP ZV: žák rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností; samostatně pozoruje a experimentuje; uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí; naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje; projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu.


Objednat program