Intro

NAKAP LK I

Naplňování krajského akčního plánu Libereckého kraje

Co je NAKAP a jaké má cíle

IQLANDIA o.p.s. se od 1. 7. 2018 stala partnerem projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I), který má za cíl systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji, prioritně na úrovni základních a středních škol.

Díky spolupráci pracovníků formálního a neformálního vzdělávání dochází v oblasti polytechnického vzdělávání k inovaci části vzdělávacího systému v regionu, neboť díky vzájemné komunikaci obou aktérů projektu dochází k lepšímu pochopení potřeb obou stran.

iQLANDIA se podílí na realizaci klíčové aktivity č. 2:

 • Podpora polytechnického vzdělávání, zaměřené na metodickou a materiální podporu polytechnického vzdělávání na SŠ a ZŠ v LK. Hlavním cílem této KA je vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a mimo jiné také motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. 
 • Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP
 • Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Logo EU a MŠMT

Dny pro žáky SŠ

Bude pořádáno celkem 150 dnů v iQLANDII pro žáky SŠ, pro něž bylo vytvořeno 7 speciálních výukových programů. Jedná se o speciální vzdělávací programy, které kladou důraz na dva důležité prvky: mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce. Pro každou školu je na dva roky projektu stanoven přesný počet návštěv odpovídající velikosti školy. 

Parametry a kritéria výukových programů: 

 • Rezervace budeme přijímat od pondělí 24. září, od 6:00 do konce října 2019 (na dřívější rezervace nebude brán zřetel).
 • Místa v harmonogramu, která nebudou do konce října obsazena, budou nabídnuta školám s větším zájmem.
 • Prosím, vezměte na vědomí, že stanovené termíny a časy programů nelze jakkoli měnit.
 • Max. kapacita jednoho dne pro žáky v iQLANDII je 50 žáků.
 • Programy začínají mezi 8h – 9h ráno dle vybraného programu a délka programu je cca 4 až 5 hodin.

Postup rezervace pro školy:

Pro rezervaci Dnů pro žáky SŠ, prosím postupujte dle následujících kroků.

 1. Zvolte koordinátora, tj. pouze 1 zodpovědnou osobu, která bude zajišťovat rezervaci za celou školu a komunikovat s koordinátorem aktivit v iQLANDII.
 2. Zjistěte si počet návštěv, které má vaše škola nárok na speciální stránce. 
 3. Vyberte si nejvhodnější programy dle anotací jednotlivých programů - viz tabulka níže.
 4. Vyberte z harmonogramu návštěv vyhovující termín pro každou návštěvu, včetně (alespoň) jedné záložní varianty. Je důležité sledovat aktuální harmonogram, jsou do něj průběžně zaznamenávány již rezervované termíny jiných škol.
 5. Prosím koordinátora každé školy, aby zaslal zvolený výběr výhradně emailem na bartosikova@iqlandia.cz, předmět emailu: NAKAP LK, obsah emailu: název školy, za každý zvolený program jeho název a termín (+ náhradní termín), předpokládaný počet žáků a ročník.
   

Anotace programu:

Metodické centrum

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“. 

Podrobné informace o aktuálním programu najdete v sekci Školení - Metodické centrum NAKAP

Harmonogram termínů NAKAP

Přeškrtnutý termín  = program obsazen nebo proběhl

Jaderný program - anotace + termíny

Program se skládá ze tří částí:

 • Laboratorní cvičení (120 minut)
 • Práce v expozici s tematickým pracovním listem (90 minut)
 • Planetárium (60 minut)

V první části žáci navštíví laboratoř, kde absolvují laboratorní cvičení s názvem Jaderná energie. Při
něm prozkoumají vlastnosti ionizujícího záření a využití radioaktivity v energetice. Pomocí digitální
částicové kamery MX-10 budou pozorovat jednotlivé druhy záření a blíže prozkoumají vlastnosti
záření Alfa. Za pomoci souprav Gamabeta odhalí základní vlastnosti tohoto záření, proměří závislost
jeho množství na vzdálenosti od zářiče či na druhu a tloušťce vrstvy stínícího materiálu. Vyzkouší si
speciální ochranný vojenský oblek, dozví se o účincích ionizujícího záření na lidský organismus i o tom,
jak se proti němu účinně chránit.

V další části žáci navštíví naše planetárium, kde zhlédnou film Výprava ke hvězdám. Tento film je
cestou prostorem i časem, zahrnujícízrod, život a zánik hvězd – a to včetně našeho Slunce. Žáci budou
na vlastní oči svědky unikátní exploze, při které se zrodily hvězdy noční oblohy, jak ji známe. Navštíví
hvězdné systémy, které jsou podobné tomu našemu, a objeví také místa mimo Sluneční soustavu.
Poslední částí je návštěva expozice Živly s tematickým pracovním listem. Zde zjistí, jak důležité
v našem životě je slunce, voda, vítr a země. Vyzkouší si exponát, který se zabývá přeměnou energie a
zjistí, na jakém místě nejlépe funguje solární vařič. Pochopí komínový efekt, prohlédnou si ohnivé
tornádo a na vlastní kůži vyzkouší různou sílu zemětřesení a větru. Budou se zabývat také solární
energií, prohlédnou si model přečerpávací elektrárny a pokusí se vytvořit obrovskou nekulatou
bublinu. Celkově se zamyslí nad možnostmi, výhodami a nevýhodami obnovitelných a
neobnovitelných zdrojů energie.

Termín Škola
11.10.2018 zrušeno
23. 10. 2018 GFXS
8. 11. 2018 ISSVJ
27. 11. 2018 SŠSSaD 
28. 11. 2018 OALIB
9. 1. 2019 GJER
10. 1. 2019 GFXS
20. 3. 2019 SŠSSaD
21. 3. 2019 SSMS
10. 4. 2019 SOSSOU
11. 4. 2019 SSMS
17. 9. 2019 SPSTJB
18. 9. 2019 ISSVJ
3. 10. 2019 SPSSE
4. 10. 2019 SPSSE
24. 10. 2019 SŠSSaD
25. 10. 2019 GYTU
19. 11. 2019 ISSSE
20. 11. 2019 DOCTRINA
4. 12. 2019 SPSSE
6. 12. 2019 GJER
16. 1. 2020 OALIB
23. 4. 2020 SSMS
14. 5. 2020 SSMS

Biologie mix - anotace + termíny

Program se skládá ze tří částí:

 • Laboratorní cvičení (120 minut)
 • Práce v expozici s tematickým pracovním listem (90 minut)
 • Planetárium (60 minut)

V první části žáci navštíví laboratoř, kde proběhne laboratorní cvičení s názvem Svět pod
mikroskopem. Během toho se žáci seznámí s mikroskopem, jeho jednotlivými částmi a jejich
funkcemi. Kromě klasického mikroskopu budou pracovat i s dalšími optickými přístroji jako je
stereolupa a digitální příruční mikroskop. Sestaví mikroskop z mobilního telefonu, což jim pomůže
pochopit fyzikální princip optických přístrojů. V dalším úkolu si prohlédnou fotografie vzorků z
elektronového mikroskopu a porovnají je s běžnými trvalými preparáty rostlin, živočichů a člověka. V
závěru vyřeší záhadu lidské a žabí krve porovnáním tvaru a struktury červených krvinek.

Další částí programu je návštěva expozic Člověk a Smysly s tematickým pracovním listem. Zde navštíví
exponát hlukoměr, kde naměří hlasitost svého křiku a výslednou hodnotu porovnají s hluky běžného
života (např. hlasitost jedoucího auta, radia, televize apod.). Dále exponát Mindball, kde svedou
souboj v posouvání kuličky prostřednictvím své mysli. Následně si změří vitální kapacitu plic a krevní
tlak. V expozici Smysly vyzkouší fakírovy stoličky, ostrost svého zraku a frekvenční rozsah sluchu.
V dalším úkolu zase vyzkouší, jak vidí některá zvířata. Žákům bude k dispozici i expozice Sexmisie,
která se věnuje tématu sexuální výchovy (např. plánované rodičovství, vývoje plodu a jednotlivými
fázemi porodu).

Poslední částí je návštěva planetária, kde žáci zhlédnou film Astronaut. Zde se žáci blíže seznámí s
životem astronauta a zjistí, co všechno se musí naučit, než odstartuje do vesmíru. Dostane se jim
odpovědi na otázky - jak se astronautovi žije na oběžné dráze, jak vypadá skafandr a co má astronaut
celý den na práci.

Termín Škola
1. 11. 2018 SSHL
13. 11. 2018 SZSLIB
21. 11. 2018 SSHL
5. 12. 2018 GFXS
15. 1. 2019 SSRSJB
16. 1. 2019 GJER
25. 1. 2019 RANDOVKA
22. 3. 2019 OACL
4. 4. 2019 OALIB
5. 4. 2019 SZSLIB
13. 5. 2019 OALIB
14. 5. 2019 GJER
25. 9. 2019 GJIL
15. 10. 2019 OATU
16. 10. 2019 SPSSE
7. 11. 2019 SPSCL
8. 11. 2019 SSNB
21. 11. 2019 SOSSOU
22. 11. 2019 SSHL
9. 1. 2020 GJER
10. 1. 2020 SSNB
25. 3. 2020 SOSSOU
26. 3. 2020 SSHL
5. 5. 2020 GJER
26. 11. 2020 SOSSOU

Planeta Země a Vesmír - anotace + termíny

Program se skládá ze tří částí:

 • Planetárium – živě moderovaný vzdělávací pořad (60 minut)
 •  Práce v expozici s tematickým pracovním listem (90 minut)
 • Planetárium – film (60 minut)

V první části žáci navštíví planetárium, kde se zúčastní živě uváděného pořadu „Všichni jsme hvězdy“,
který se dotkne teorií vzniku a vývoje vesmíru, životních cyklů hvězd s ohledem na tvorbu chemických
prvků, potřebných pro stavbu živých organismů, na řadu přijde i tematika supernov, mlhovin či
objektů s extrémní hustotou, jakými jsou neutronové hvězdy a černé díry. Prostor bude i na otázky
typu Jaké je naše místo ve vesmíru a můžeme v něm být skutečně sami? Jak jsme na tom s hledáním
planet, podobných Zemi? A co mají nejen žáci středních škol společného s obřími koulemi žhavého
plazmatu, kterým říkáme hvězdy? Pořad provází mluveným slovem odborný lektor planetária.
Druhou částí programu je návštěva expozice Kosmo s tematickým pracovním listem. S pomocí
interaktivních exponátů žáci nenásilným způsobem objeví důsledky vzájemného postavení Země,
Měsíce a Slunce pro pozorovatele na Zemi. Budou pozorovat vliv zemské rotace na tvar Země.
Vyzkoušejí si, jak gravitační zrychlení ovlivní jejich tíhu na různých vesmírných objektech a budou se
věnovat vlastnostem planet.
V poslední části žáci opět navštíví naše planetárium, kde zhlédnou film „Cesta časem“. Snímek diváky
provede od vzniku vesmíru, přes zrod hvězd, formování Mléčné dráhy a jiných galaxií, proces vzniku
Sluneční soustavy a geologická období Země až po současnost. Dotkne se též dalších témat, jakými
jsou vznik částic, temná hmota, planetotvorba, kontinentální drift, klimatické změny, vznik, vývoj,
rozmanitost a projevy života, evoluce, vymírání druhů aj. Tento film je cestou prostorem i časem,
zahrnující zrod, život a zánik hvězd – a to včetně našeho Slunce. Žáci budou na vlastní oči svědky
explozí supernov, navštíví cizí hvězdné systémy, a objeví další zajímavá místa, nacházející se mimo
Sluneční soustavu. 

Termín Škola
27. 9. 2018 SPSSE
12. 10. 2018 ZRUŠENO
26. 10. 2018 SOSSOU
2. 11. 2018 SUPSJB
6. 11. 2018 SSRSJB
9. 11. 2018 RANDOVKA
29. 11. 2018 SŠSSaD
30. 11. 2018 SPSS
11. 12. 2018 SPSS
14. 12. 2018 OATU
11. 1. 2019 SŠSSaD
22. 1. 2019 SPoSŠCL
23. 1. 2019 SSMS
26. 3. 2019 SOSSOU
27. 3. 2019 SOSGS
9. 4. 2019 SOSGS
12. 4. 2019 GFXS
26. 4. 2019 SSHL
9. 5. 2019 SOSLI
10. 5. 2019 SPSTJB
1. 10. 2019 SZSTU
2. 10. 2019 SSMS
5. 11. 2019 SŠSSaD
6. 11. 2019 SPSSE
14. 11. 2019 OACL
27. 11. 2019 SPSS
7. 1. 2020 GJER
8. 1. 2020 SPSSE
21. 4. 2020 SOSSOU
13. 5. 2020 SUPSKS

Anorganická chemie a biochemie - Anotace + termíny

Program se skládá ze tří částí:

 • Laboratorní cvičení (120 minut)
 • Velká science show (60 minut)
 • Práce v expozici s tematickým pracovním listem (90 minut)

V první části žáci navštíví laboratoř, kde proběhne laboratorní cvičení s názvem ChemiQ.
Během něho si vyzkouší práci s chemickým nádobím a různými chemikáliemi. Seznámí se s
vlastnostmi superabsorbentu a možnostmi jeho využití v běžném životě. Neutralizací připraví
oxid uhličitý a prozkoumají jeho vlastnosti. Dále provedou soubor chemických reakcí,
acidobazických a komplexotvorných, při kterých si budou všímat barevných změn. Změří
pomocí různých metod pH látek používaných v domácnosti, seznámí se s chromatografií,
nebo si vyzkouší, na jakém principu fungují různé druhy tajných inkoustů. Jedna úloha je také
zaměřena na aplikaci chemie ve forenzních vědách, konkrétně se žáci pokusí pomocí
daktyloskopické fólie a speciálního prášku sejmou otisk prstu.

V další části žáci navštíví Velkou science show v Auditoriu. Během tohoto frontálního
programu zhlédnou soubor zábavných fyzikálních a chemických experimentů. Show je
založena převážně na reakcích, jejichž průběh je doprovázen různými „WOW“ efekty (dým,
záblesky, oheň) a na experimentech s kapalným dusíkem. Celý program má především
motivační charakter.

Poslední částí je návštěva expozice Živly a práce s interaktivní periodickou tabulkou prvků.
K tabulce dostanou pracovní list, který je navede ke správnému použití tohoto exponátu a
umožní tak jeho maximální didaktické využití. V expozici Živly zjistí, jak důležité v našem
životě je slunce, voda, vítr a země. Vyzkouší si exponát, který se zabývá přeměnou energie a
zjistí, na jakém místě nejlépe funguje solární vařič. Pochopí komínový efekt, prohlédnou si
ohnivé tornádo a na vlastní kůži vyzkouší různou sílu zemětřesení a větru. 

Termín Škola
2. 10. 2018 NÁHRADNÍ TERMÍN
3. 10. 2018 SOSGS
25. 10. 2018 GFXS
14. 11. 2018 SUPSZB
6. 12. 2018 SOSGS
7. 12. 2018 GJER
22. 1. 2019 ISSVJ
23. 1. 2019 SOSGS
28. 3. 2019 SOSGS
29. 3. 2019 SPSCL
12. 4. 2019 SSHL
26. 4. 2019 OALIB
19. 9. 2019 SSNB
20. 9. 2019 GJER
10. 10. 2019 GJER
22. 10. 2019 SUPSZB
23. 10. 2019 GYTU
15. 11. 2019 DOCTRINA
7. 1. 2020 SOSSOU
8. 1. 2020 SPSSE
23. 1. 2020 SPSSE
24. 1. 2020 SPSSE
14. 4. 2020 GJIL
16. 5. 2020 SSHL

Nanoden - Anotace + termíny

Program se skládá ze tří částí:

 • Prezentace, úvodní diskuze (60 minut)
 • Laboratorní cvičení (120 minut)
 • Práce v expozici s tematickým pracovním listem (90 minut)

V první části žáci absolvují úvodní přednášku v laboratoři, která je seznámí s novým perspektivním
oborem – nanotechnologií. Tato přednáška propojuje poznatky fyziky, chemie, biologie a
materiálového inženýrství. Žáci se seznámí se základními pojmy, historií i samozřejmě
nejmodernějšími poznatky.

V druhé části proběhne laboratorní cvičení, které bude zároveň doplněním předchozího výkladu o
praktické ukázky – například různé laboratorní i průmyslové metody výroby polymerních nanovláken
nebo zvýšená reaktivita v nanorozměrech a její využití v katalýze a při ekologické likvidaci nečistot.
Dále si žáci prohlédnou moderní nanomateriály a otestují jejich vlastnosti – superhydrofobní a
superhydrofilní povrchy, ferrofluid, nanočástice železa, polymerní membrány či uhlíkaté
nanostruktury. Nebude chybět zmínka o využití nanomateriálů v tkáňovém inženýrství a na řadu
přijde i elektronová mikroskopie. K úkolům budou studentům k dispozici pracovní listy, do kterých
mohou zaznamenávat své poznatky.

Poslední částí je návštěva expozice TULaborka, kde si žáci mohou prohlédnout atraktivní exponáty,
které vznikly ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec. Příkladem může být model
elektronového mikroskopu, ale i 3D tiskárna a výrobky z ní. Dále si vyzkouší badatelskou aktivitu
Nanospider. Pomocí lektora uvedou funkční stroj na průmyslovou výrobu nanovláken do chodu a
prozkoumají, jak funguje a z jakých částí se skládá. 

Termín Škola
18. 10. 2018 SŠSSaD
24. 10. 2018 ZRUŠENO
15. 11. 2018 SPSTJB
8. 1. 2019 SŠSSaD
24. 1. 2019 GJER
9. 4. 2019 GFXS
1. 10. 2019 SPSTLI
2. 10. 2019 OACL
5. 11. 2019 SSRSJB
6. 11. 2019 SPSTLI
10. 12. 2019 OATU
11. 12. 2019 SPSCL
28. 1. 2020 SPSSE
29. 1. 2020 SPSSE
21. 4. 2020 SZSTU
22. 4. 2020 RANDOVKA
21. 5. 2020 SSHL

Energie - Anotace + termíny

Program se skládá ze tří částí:

 • Laboratorní cvičení (120 minut)
 • Práce v expozici s tematickým pracovním listem (90 minut)
 • Planetárium (60 minut)

V první části žáci navštíví laboratoř, kde proběhne laboratorní cvičení s názvem Energie.
V průběhu tohoto programu žáci zjistí, jak funguje galvanický článek, porovnají
elektrochemické vlastnosti různých kovů a přesvědčí se, že rozpouštění solí může mít různé
tepelné zabarvení. Na modelu větrné turbíny prozkoumají vliv směru větru na její účinnost.
Zjistí, jak napětí měřené na svorkách zdroje závisí na jeho zatížení. Prakticky si také vyzkouší,
že konáním mechanické práce dochází ke zvyšování vnitřní energie soustavy. Proměří
závislost napětí fotovoltaického článku na intenzitě jeho osvícení a úhlu dopadu paprsků a
porovnají celkové napětí naměřené na sériově a paralelně zapojených zdrojích. V průběhu
programu odhalí účel a způsob fungování solárního kolektoru a porovnají tepelně izolační
vlastnosti různých způsobů zasklení. Během celého laboratorního programu aplikují své
znalosti o zachování, vzájemných přeměnách a přenosu energie.


V další části žáci navštíví naše planetárium, kde zhlédnou film Výprava ke hvězdám. Tento
film je cestou prostorem i časem, zahrnující zrod, život a zánik hvězd – a to včetně našeho
Slunce. Žáci budou na vlastní oči svědky unikátní exploze, při které se zrodily hvězdy noční
oblohy, jak ji známe. Navštíví hvězdné systémy, které jsou podobné tomu našemu, a objeví
také místa mimo Sluneční soustavu.


Poslední částí je návštěva expozice Živly s tematickým pracovním listem. Zde zjistí, jak
důležité v našem životě je slunce, voda, vítr a země. Vyzkouší si exponát, který se zabývá
přeměnou energie a zjistí, na jakém místě nejlépe funguje solární vařič. Pochopí komínový
efekt, prohlédnou si ohnivé tornádo a na vlastní kůži vyzkouší různou sílu zemětřesení a
větru. Budou se zabývat také solární energií, prohlédnou si model přečerpávací elektrárny a
pokusí se vytvořit obrovskou nekulatou bublinu. Celkově se zamyslí nad možnostmi,
výhodami a nevýhodami obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie.

Termín Škola
17. 10. 2018 OALIB
16. 11. 2018 OATU
20. 11. 2018 ISSVJ
12. 12. 2018 OATU
13. 12. 2018 SPSS
17. 1. 2019 SPSCL
18. 1. 2019 SOSSOU
2. 4. 2019 RANDOVKA
3. 4. 2019 ISSSE
24. 4. 2019 SOSSOU
25. 4. 2019 SSMS
26. 9. 2019 ISSVJ
27. 9. 2019 GJER
17. 10. 2019 SPSTJB
18. 10. 2019 OACL
12. 11. 2019 SPSSE
13. 11. 2019 SPSSE
12. 12. 2019 GYTU
13. 12. 2019 GYTU
21. 1. 2020 GJIL
22. 1. 2020 SPSS
6. 5. 2020 SPSSE
7. 5. 2020 SPSSE

GIS a mapy - Anotace + termíny

Program se skládá ze čtyř částí:

 • Planetárium (60 minut)
 • Práce v expozici s tematickým pracovním listem (90 minut)
 • Badatelská aktivita
 • Planetárium (60 minut)

První část se bude probíhat v Planetáriu, kde žáci shlédnou pořad Země v pohybu. Žáci si v něm
upevní znalosti v několika tématech: pohyb Sluneční soustavy v Galaxii, vznik Sluneční soustavy,
tvorba planet, rotace Země, délka dne, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce, délka
roku, zemská osa, přísluní a odsluní, výstřednost oběžné dráhy, rovnodennost a slunovrat.
Druhá část se bude odehrávat v expozicích TULaborka a GEO. Na základě pracovního listu se budou
žáci věnovat hlavně kartografickým úkolům – čtení z map, práce s legendou, určování absolutní
zeměpisné polohy a další. Porovnají například, jakým způsobem se změnil Liberec a jeho okolí od roku
1938. Připomenou si hranice Euroregionu Nisa a rozpoznají, jaký vliv mají Jizerské hory na úhrn srážek
v tomto regionu. Také bude zahrnuta práce s globusem, ve které žáci zjistí, že všechny mapy lžou a
dochází v nich ke zkreslení informací.

Další na řadě bude badatelská aktivita nad podlahovou mapou ČR. V úvodním slovu se žáci dozví o
metodách dálkového průzkumu Země. Lektor s žáky bude prozkoumávat Českou republiku tak, jak ji
vidí družice v infračerveném záření. Součástí BA bude několik otázek, kterými se ověří, zda žáci
dokážou číst mapy i v tzv. nepravých barvách.

Poslední blok se bude konat opět v planetáriu. Skrze film Úsvit kosmického věku dostanou ucelené
informace o kosmickém závodě mezi USA a SSSR. Připomenou si milníky dobýváni vesmíru: první
družice ve vesmíru, první člověk ve vesmíru, program Apollo, přistání na Měsíci, a další. Zjistí tak, co
vše musel člověk uskutečnit, než do vesmíru poslal družice pro dálkový průzkum Země. 

Termín Škola
19. 9. 2019 SOSLI
20. 9. 2019 SŠSSaD
22. 10. 2019 GFXS
23. 10. 2019 GJER
14. 11. 2019 OACL
15. 11. 2019 OATU
10. 12. 2019 RANDOVKA
11. 12. 2019 SSMS
17. 1. 2020 GJIL
24. 1. 2020 SPSCL
22. 4. 2020 SOSLI
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace