Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Ukončené

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)

Období realizace: 1. 7. 2018 – 31. 8. 2020 
Nositel projektu: Liberecký kraj
Místo realizace: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

iQLANDIA byla v projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.“ zapojena v roli partnera s finančním příspěvkem. Podílela se na plnění klíčové aktivity č. 2 Podpora polytechnického vzdělávání, podaktivity: Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP a Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky. V době realizace projektu vzniklo 7 výukových programů pro žáky SŠ. Tyto vzdělávací programy kladly důraz na mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce, která probíhala ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení. Speciální vzdělávací programy navštívilo během 2 let téměř 150 školních skupin. Expozice byly doplněny desítkami didaktických pomůcek.

Jediný zásadní problém během realizace projektu vznikl v souvislosti s dočasným uzavřením škol. A omezenými možnostmi mimoškolních aktivit z důvodu pandemie Coronaviru. Našli jsme však řešení v podobě nabídky výukových programů on-line, konkrétně programy Nanoden a Jaderný program. Metodické centrum pro pedagogy ZŠ proběhlo formou webinářů.

Tento projekt byl spolufinancován EU.

EU-MSMT-partner-projektu-iQLANDIE

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/09.0158
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel:     LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.
Partneři:     Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o. 
Liberecký kraj
Technická univerzita v Liberci
Termín realizace: 01.01.2009 – 28.02.2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 381 275 000,00
Strukturální fond (ERDF): 324 083 750 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 57 191 250 Kč (15 %)

Zásadní projekt pro dnešní podobu science centra iQLANDIA se podařilo uskutečnit v letech 2009 – 2014.
Realizace projektu byla završením mnoholetého úsilí o vybudování science centra v Liberci.

 • Povedlo se vytvořit kvalitní a reprezentativní prostředí pro aktivity směřující k zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu co nejširší veřejnosti zajímavou a atraktivní formou.
 • Stavba částečně z revitalizovaného brownfields a s přístavbou nového objektu v centru Liberce byla dokončena na konci roku 2013 a otevřena veřejnosti 28. 3. 2014.
 • IQLANDIA se od té doby profiluje jako významné evropské centrum popularizace vědy, výzkumu a přírodních věd. 
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

Business Talent

Období realizace: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Nositel projektu: Ministerstvo Kultury

Místo realizace: Liberec

Předmětem projektu je pokračování a rozšíření žákovské soutěže Business Talent. Jedná se o soutěž určenou pro žáky osmých a devátých tříd základních škol Libereckého kraje, kteří soutěží o nejlépe zrealizovaný podnikatelský plán. Během samotné soutěže budou žákům k dispozici lektoři a mentoři, kteří budou během práce se žáky rozvíjet své znalosti a dovednosti. Rozšíření soutěže bude realizováno formou spolupráce a výrobou funkčních kompenzačních pomůcek pro organizaci DePejSek Liberec z.s. věnující se tělesně postiženým. Tématem letošního ročníku soutěže je „kompenzační pomůcka pro tělesně postižené“. Hlavním výstupem projektu je profesní rozvoj lektorů. Do projektu je aktivně zapojeno 9 lektorů.

Cíle projektu:

1) Rozvoj dovedností a kompetencí stávajících lektorů v kulturně kreativní oblasti.

2) Tvorba metodických postupů pro práci žáků s moderními technologiemi.

3) Mentoring školních týmů.

Dílčí cíle:

Tvorba soutěžních výrobků školních týmů s následnou zpětnou vazbou poroty

Funkční výrobek, sloužící pro lidi s postižením

Tvůrčí spolupráce se spolkem DePejsek

 

Projekt byl financován prostřednictvím dotace č.j. MK 58198/2022 OUKKO projektu Business Talent reg. číslo 0213000144. 

bt1

bt2

bt3

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC - doplnění expozic

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/20.0374 
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 01.01.2015 – 31.12.2015

Celková výše finanční podpory: 49 986 000 Kč
Strukturální fond (ERDF): 42 488 100 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 7 497 900 Kč (15 %)

Cílem tohoto projektu bylo rozšíření vzdělávací infrastruktury směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

Rozvoj aktivit centra iQLANDIA byl zajištěn prostřednictvím pořízení vzdělávací infrastruktury a propagace centra.
V projektu realizovaném v roce 2015 bylo provedeno zejména rozšíření a upgrade expozic, rozšíření laboratoří, zakoupení licencí na nové pořady a propagační činnost.


V projektu byly řešeny tyto aktivity:

 • rozšíření expozice Geo, GeoLab a Cosmo,
 • rozšíření expozice Člověk
 • rozšíření expozice Věda v domě,
 • rozšíření expozice Svět vody,
 • pořízení expozice Matematikum,
 • doplnění vybavení expozic,
 • rozšíření expozice TUL,
 • doplnění AV techniky,
 • upgrade planetária,
 • pořízení putovní expozice Talent,
 • nákup představení do planetária,
 • rozšíření technického vybavení laboratoří.
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

VÝROBA INTERAKTIVNÍCH EXPONÁTŮ

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_065/0009378

iQLANDIA- Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj

IQLANDIA, o.p.s. předala veškeré své znalosti a zkušenosti s výrobou interaktivních exponátů sociálnímu podniku IQLANDIA SERVIS, s.r.o. Podnik v rámci projektu pořídil investiční vybavení pro výrobu exponátů a úklid nemovitostí. Vytvořila se nová pracovní místa pro osoby se ZP a uchazeče o zaměstnání a realizují nové zakázky.

Projekt probíhal od 26. 11. 2018 do 31. 10. 2019 a byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy IROP na sociální podnikání (integrované projekty IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou).

ČLOVĚK A ZVÍŘE

iQLANDIA-EU-SNCZ-EUROREGION-NISA

Reg. číslo: ERN-0792-CZ-16.11.2018
Hlavní partner: IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 410/10, 460 07 Liberec
Projektový partner: Tierpark Zittau e. V., Weinaupark 2A, 02763 Zittau, Německo        
Termín realizace: 1. 3. 2019 - 31. 12. 2019

Projekt měl za cíl vzájemné poznávání a setkávání dětí obdobného věku z obou stran hranic, odbourávání předsudků, navýšení jazykových kompetencí a sociálních dovedností. Realizaci projektu zařadily školy do projektového dne v rámci výuky přírodopisu. 

Polovina školní třídy z Německa a polovina školní třídy z Česka společně navštívila žitavský Tierpark, kde se seznámila se schopnostmi a smysly zvířat. V ten samý den druhá polovina české a německé třídy navštívila společně libereckou iQLANDII, kde vyzkoumala lidské schopnosti a smysly. Po týdnu se obě poloviny třídy vydaly do zařízení, které dosud nenavštívily. K dispozici měly tlumočníky a odborné lektory. Žáci v obou zařízeních vyplnili pracovní listy, každá třídy dostala za odměnu věcnou cenu.

ART AND SCIENCE

1

Inovativní formy učení v přeshraniční spolupráci v česko-německo-polském trojzemí

Reg. č.: 100312915
Název programu: Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko
Termín realizace projektu: 01. 10. 2017 – 31.12. 2020
Partneři projektu: Hillersche Villa e. V. (D); Technische Universität Dresden – IHI Zittau (D) 

Na tisíc studentů z českého, německého a polského pohraničí byli zapojeni do unikátního mezinárodního projektu neformálního vzdělávání propojujícího vědu a umění pod názvem Art & Science. 

Studenty z patnácti středních škol – převážně víceletých gymnázií – z Löbau, České Lípy, Jelení Hory a dalších příhraničních měst čekalo dohromady devadesát speciálních týdenních workshopů zaměřených na divadlo, hudbu, film, fotografii, akční umění a další média.

Jednalo se o stěžejní aktivitu projektu, během které mladí lidé ve věku od 12 do 17 let pomocí zážitkové pedagogiky získali poznatky a osvojí si dovednosti jak z umělecké oblasti, tak z oblasti přírodních věd a techniky.
Workshopy se střídavě uskutečnili v liberecké iQLANDII, německém Groβhennersdorfu a polském Niedamirowě. 

 • Školáci si mohli vybrat jakoukoliv ze specializovaných dílen.
 • Mezinárodní skupina studentů pak pod vedením zkušených lektorů a tlumočníků po dobu sedmi dní pracovala na společném projektu, který na závěr soustředění představila.
 • Cílem projektu bylo, aby se mladí lidé z pohraničí co nejvíce poznali, naučili se týmové spolupráci a zodpovědnosti a odbourali komunikační a jazykové bariéry.

2
 

3

4

BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL

11

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
Termín realizace projektu: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2021
Veškeré použité fotografie na stránce projektu byly vloženy v souladu s GDPR.

Cílem tříletého projektu byla podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků science centra.

Hlavním přínosem projektu bylo propojení formální výuky ve školách s neformální výukou v prostorách science centra.

V rámci projektu vzniklo 10 tematických celků propojujících mezipředmětové vazby přírodovědných oborů:

3D tisk a robotika

Chemické reakce

Jaderná energie

Role rostlinné říše v řešení globálních problémů
Elektrotechnika
Člověk
Do vesmíru a zase zpátky
Řemesla a společnost
Vlastnosti látek
Země jako vesmírné těleso

Programy byly zaměřeny na praktické činnosti, skupinovou práci a posilování klíčových kompetencí k řešení problémů a učení.
Programy byly připraveny pro žáky obou stupňů základních škol a 1 z programů byl určen dětem navštěvujícím mateřskou školu.

 • Součástí každého programu byl interaktivní workshop využívající zázemí science centra.
 • Pro výuku ve škole byly připraveny návody na aktivity podporující skupinovou práci studentů, jejich samostatné objevování přírodních zákonitostí a také osvojování kompetencí k učení a řešení problémů.
 • Pro učitele byly vytvořeny podpůrné metodické materiály.
 • Každý z programů vycházel z požadavků RVP, kladl důraz na mezipředmětové vazby a pomáhal žákům osvojovat si vybrané klíčové kompetence.
 • Tvorba, pilotování a evaluace jednotlivých témat probíhala postupně během 3 let realizace projektu.

22

DIDAKTIKA - ČLOVĚK A PŘÍRODA A

Období realizace: 2. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Nositel projektu: Západočeská univerzita v Plzni
Místo realizace: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj

Cílem projektu „Didaktika - Člověk a příroda A“ byl rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik.

Hlavními aktivitami byly příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum).

Vedlejším výstupem projektu byly modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

Podstatou projektu byla dlouhodobá spolupráce oborových didaktiků, obecných didaktiků, odborníků z oblasti pedagogiky, psychologie, učitelů nižšího stupně sekundárního vzdělávání, odborníků z oblasti neformálního vzdělávání a dalších odborníků z praxe.
Tito společně ověřují didaktické inovace vedoucí k efektivnímu dosažení vzdělávání žáků.
Smyslem společenství praxe bylo rozvíjet prostřednictvím spolupráce kompetence pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám jednotlivých žáků a studentů.

Webové stránky projektu: http://didaktika.zcu.cz/cz/index.html

Tento projekt byl spolufinancován EU.

111

222

333

HURÁ DO LABORATOŘE

Název programu: Dotační fond Libereckého kraje
Název výzvy: Program volnočasových aktivit
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 1.5.2019 – 31.10.2019

Projekt „Hurá do laboratoře“ byl dlouhodobým programem iQLANDIE a měl za cíl poskytnout atraktivní a smysluplné využití volného času spojeného se vzděláváním v oblasti přírodovědných oborů.

Účastníci programu získali hlubší porozumění vědeckých jevů, které se dějí kolem nás, a to nenásilnou a zábavnou formou.

Projekt „Hurá do laboratoře“ navazoval na předešlé ročníky tohoto projektu a další oblíbené volnočasové aktivity.

Program Hurá do laboratoře běžel po celý rok vždy každý víkend, o svátcích a prázdninách ve 14.00 a v 15.00 hodin.

Součást podpory Libereckého kraje byla realizace 3 workshopů, které probíhaly od května do října 2019, doplněné o science show v prostorech auditoria.

Projekt spolufinancoval Liberecký kraj.

1111
 

2222

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN MAP ll

Období realizace: 1. května 2019 – 30. dubna 2022  
Nositel projektu: MAS Podještědí
Partneři projektu: iQLANDIA
Místo realizace: správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec
Počet zapojených škol: 94 základních a mateřských škol


Cílem projektu byla podpora vzdělávání v mateřských a základních školách na Liberecku. Rozvoj spolupráce a partnerství škol, zřizovatelů, žáků, rodičů a aktérů neformálního a zájmového vzdělávání.
Projekt byl určen žákům, pedagogům, institucím a dalším osobám, kteří se zapojují do vzdělávání dětí předškolního a školního věku.


•    IQLANDIA byla zapojena do projektu v aktivitách týkajících se Polytechnického vzdělávání.
•    Během projektu proběhlo v iQLANDII 50 dnů polytechnického rozvoje pro žáky ZŠ a jejich pedagogy.
•    Na 2 500 žáků se zúčastnilo vzdělávacích programů pod vedením odborných lektorů.
•    Programy vyžívající interaktivní expozice a planetárium byly přizpůsobené věkové skupině dětí a žáků druhého stupně ZŠ. 

11111
 

22222

NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ

Období realizace:  1.8. 2021 – 31.12. 2021
Nositel projektu: Science centrum iQLANDIA, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Místo realizace: Liberecký kraj
Název projektu: Zatraktivnění výuky matematiky s podporou neformálního vzdělávání v Science centrech


Hlavním cílem projektu byla metodická podpora pedagogických pracovníků a studentů připravujících se k povolání pedagoga, věnující se výuce matematiky na základních školách. Dále pak výměna zkušeností mezi pedagogy a sdílení příkladů dobré praxe.
Hlavními aktivitami byla příprava Sady nápadů k zatraktivnění výuky matematiky, která byla umístěna k volnému stažení na webových stránkách science centra. 


Na základě dlouhodobé zpětné vazby od učitelů jsme v iQLANDII vnímali potřebu zabývat se matematikou jako důležitou oblastí neformálního vzdělávání. Žákům chybí motivace, často neví, jak používat matematiku v běžném životě a k čemu ji vlastně prakticky potřebují. Učitelé nemají příliš možností, jak zapojit prvky neformálního vzdělávání do výuky matematiky. Během přípravy na jednotlivé výukové hodiny nemají prostor na vymýšlení praktických činností, případně na výrobu vlastních originálních pomůcek. Aktivní učitelé jsou časově velmi vytížení a na tyto činnosti jim nezbývá čas. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli metodicky podpořit učitele a poskytnout jim příležitost k výměně zkušeností, k získání nových poznatků pro výuku matematiky, a to formou Sady nápadů k zatraktivnění výuky matematiky.


Projekt byl podpořen z výzvy „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ, ROZHODNUTÍ č. 20863/2021-2.“

ŠABLONY ll

Pro účely využití finančních prostředků ze strukturálních fondů MŠMT v projektu ŠABLONY II (aktivita Projektový den mimo školu) nabízí iQLANDIA školám a organizacím trvale pracující s dětmi možnost uzavřít Smlouvu o poskytnutí služeb Uzavření smlouvy je možné pro vstup do expozic, programy anebo kombinaci obou. V projektu je nutné, aby škola měla zajištěného vlastního odborníka z praxe, který s dětmi před i po návštěvě našeho centra pracuje. iQLANDIA tohoto odborníka nezajišťuje a je nezbytné, aby si jej organizace zajistila samostatně. Není možné našimi lektory zajistit jakékoliv podpisy dokumentů. Smlouvu o poskytnutí služeb může za iQLANDII podepsat pouze statutární orgán, tj. ředitel.

Pokud budete se zněním smlouvy souhlasit, prosíme o doplnění potřebných údajů a zaslání na email rezervace@iqlandia.cz. Podpis je potřeba zrealizovat i v listinné podobě. 

Příspěvek ze strukturálních fondů, mezi které patří i čerpání v rámci výzvy ŠABLONY II, nelze kombinovat s příspěvkem Nadačního fondu IQLANDIA a vstupné je fakturováno v plné výši.

 

Ceník:

iQLANDIA-logo iQPARK-logo
vstupné do expozic iQLANDIA 170 Kč/žák vstupné do expozic iQPARK 130 Kč/žák
vstupné do expozic iQLANDIA + planetárium 230 Kč/žák vstupné do expozic iQPARK + planetárium 200 Kč/žák
vstupné do planetária bez expozic 90 Kč/žák dílničky 100 Kč/žák
laborky 120 – 140 Kč dle tématu velká science show 100 Kč/žák
tematická science show 100 Kč/žák  

MAP Liberecko

IQLANDIA o.p.s. se od 1. 5. 2019 stala partnerem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II (MAP II - Liberecko), ve kterém zajišťuje realizaci aktivit komplexního rozvoje polytechnického vzdělávání napříč všemi ZŠ ORP Liberec, speciální programy bude realizovat též pro děti z MŠ a pedagogy ZŠ a MŠ.

Pod záštitou IQLANDIA, o.p.s. je organizován také klub učitelů polytechnických a přírodovědných předmětů, který učitelům poskytuje návody na zatraktivnění výuky těchto předmětů.
Významným způsobem tak partner přispívá k efektivní vazbě školních znalostí a dovedností žáků ZŠ.

DNY POLYTECHNICKÉHO ROZVOJE PRO ŽÁKY

Bude pořádáno celkem 50 dnů v iQLANDII pro žáky ZŠ, pro něž byly vytvořeny 4 speciální výukové programy.
Jedná se o vzdělávací programy zaměřené na mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce.

 

Parametry a kritéria výukových programů:

V tuto chvíli je možno si vybrat jeden ze připravených 13 termínů pro rezervace škol – rezervace budeme přijímat od pondělí 16. prosince 2019 od 6:00 (na dřívější rezervace nebude brán zřetel).
Prosíme, vezměte na vědomí, že stanovené termíny a časy programů nelze jakkoli měnit.
Max. kapacita jednoho dne pro žáky v iQLANDII je 50 žáků.
Programy začínají v 9h ráno a délka programu je cca 4,5 hodiny.

Každá škola má nárok na objednání jednoho programu.

 

Postup rezervace pro školy:

Pro rezervaci Dnů polytechnického rozvoje, prosím postupujte dle následujících kroků.
1) Zvolte koordinátora, tj. pouze 1 zodpovědnou osobu, která bude zajišťovat rezervaci za celou školu a komunikovat s koordinátorem aktivit v iQLANDII.
2) Vyberte si nejvhodnější program dle anotací jednotlivých programů - viz tabulka níže.
3) Vyberte z harmonogramu návštěv vyhovující termín, včetně (alespoň) jedné záložní varianty. Je důležité sledovat aktuální harmonogram níže, jsou do něj průběžně zaznamenávány již rezervované termíny jiných škol.
4) Prosím koordinátora každé školy, aby zaslal zvolený výběr výhradně emailem na bartosikova@iqlandia.cz, předmět emailu: MAP Liberecko II, obsah emailu: název školy, za každý zvolený program jeho název a termín (+ náhradní termín), předpokládaný počet žáků a ročník.

přeškrtnutá pole program obsazen

Anotace programové nabídky:

Člověk a jeho evoluce

Zaměření: Přírodopis
Určeno pro ročníky: 6. - 7.
Popis programu:
Výukový program je kombinací filmové projekce v Planetáriu a práce v expozici Člověk, doplněné o tematické pracovní listy.
Filmová projekce v Planetáriu s názvem Přírodní výběr je průřezem evoluční teorie a životem Charlese R. Darwina a je zaměřena z větší části na přírodní, z menší pak na pohlavní výběr.
Expozice Člověk je zaměřena na anatomii a fyziologii lidského těla.
Pracovní listy se věnují měření výšky těla, vitální kapacity plic, krevního tlaku a tepové frekvenci, minutovému objemu srdce.
Příslušná měření se provádějí s pomocí interaktivních exponátů.
Pracovní listy Člověk a jeho schopnosti + planetárium (film Přírodní výběr)

Termín Škola
10. ledna 2020 ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25
4. února 2020

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace

4. března 2020 Základní škola TGM, J.A.Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou

Geologie a vesmír

Zaměření: Fyzika, Zeměpis, Přírodopis
Určeno pro ročníky: 8. - 9.
Popis programu:
Výukový program je kombinací filmové projekce v Planetáriu a práce v expozicích Geo a Geolab, doplněné o tematické pracovní listy.
Filmová projekce Cesta časem je průřezem existencí vesmíru od jeho počátku po současnost, a to jak s ohledem na kosmologii, astronomii a astrofyziku, tak na vznik a vývoj života na Zemi.
Expozice Geo a Geolab jsou zaměřeny na geologii a astronomii.
Pracovní listy se věnují geologickým obdobím a pohybu litosférických desek, horotvorným procesům, seismologii a topografii, a jsou vyplňovány s pomocí interaktivních exponátů.
Pracovní listy Geo a Geolab + planetárium (film Cesta časem)

Termín Škola
28. ledna 2020

Základní škola Chrastava

17. února 2020 ZŠ s Rvj. Husova, Liberec
8. dubna 2020

ZŠ Vratislavice n. N.

Průlet Sluneční soustavou

Zaměření: Fyzika, Zeměpis
Určeno pro ročníky: 6. - 9.
Popis programu:
Výukový program je kombinací živě uváděného pořadu v Planetáriu a práce v expozici Kosmo, doplněné o tematické pracovní listy.
Pořad Do vesmíru a zase zpátky je zaměřen na Sluneční soustavu, její vznik, vývoj, současný stav, její okolí a postavení v rámci Galaxie.
Expozice Kosmo je zaměřena na astronomii a kosmonautiku.
Pracovní listy se věnují měsíčním fázím, rotaci Země, vlastnostem planet Sluneční soustavy a gravitačnímu působení planet.
Pracovní listy KOSMO + planetárium (živě uváděný pořad Sluneční soustava)

Termín Škola
21. ledna 2020 Základní škola, Liberec Kaplického 384, p.o.
27. února 2020 ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou
11. května 2020

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43

Živelná věda

Zaměření: Fyzika, Chemie
Určeno pro ročníky: 6. - 9.
Popis programu:
Výukový program je kombinací poutavých, motivačních, fyzikálních či chemických experimentů a práce v expozici Živly, doplněné o tematické pracovní listy.
Experimenty jsou prováděny formou frontální show.
Expozice Živly je zaměřena na obnovitelné zdroje energie a účinky přírodních sil.
Pracovní listy se věnují přeměnám energie, solárnímu ohřevu, využití fotovoltaiky, účinkům větru, zemětřesení, aj.
Pracovní listy ŽIVLY + science show

Termín Škola
28. ledna 2020 ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, p.o
25. března 2020 ZŠ Oblačná Liberec
8. dubna 2020 ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec
9. června 2020

ZŠ Česká, Liberec

DNY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

PEDAGOGY

V rámci projektu MAP Liberecko II budou realizovány 3 dny polytechnického vzdělávání pro pedagogy ZŠ.
Témata seminářů se budou věnovat dynamickým místům kurikula, novým technologiím a badatelskému přístupu k výuce přírodovědných předmětů.

O účastníky vzdělávací akce se postarají odborní lektoři science centra, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti neformálního přírodovědného vzdělávání.

 

První seminář - 3D tisk a robotika

Dne 24. 10. 2019 od 9:00h do 14:00h.

Koná se v iQFABLABU (3. patro iQPARKU)

Jaké dovednosti budou od žáků dnešních škol očekávány v budoucnosti?
Již dnes se ve firmách setkáváme se stále větší mírou automatizace, potřebou spolupráce v týmu a poptávkou po lidech se schopností kreativně myslet.
Toto jsou oblasti, které rozvíjí polytechnické vzdělávání.  

Na setkání se účastníci seznámí s využitím robotických hraček a stavebnic ve formální i neformální výuce.
Informatické myšlení potřebné k ovládání robotů můžeme u žáků rozvíjet pomocí jednoduchého programování, které si ukážeme na praktických příkladech.
Velkou inovací v současném průmyslu je také technologie 3D tisku, proto si vyzkoušíme proces výroby od 3D modelu k finálnímu prototypu.
 

Prosíme o zaslání rezervace na email: rezervace@iqlandia.cz do 17. 10. 2019; do předmětu emailu napište MAP Liberecko II a do emailu udejte celé své jméno. 

IKAP, MAP mimo Liberecko

IQLANDIA o.p.s. je partnerem projektu NAKAP LK II, v rámci kterého poskytuje neformální vzdělávání Základním a Středním školám z Libereckého kraje. Pokud vás zajímají možnosti financování návštěvy IQLANDIE a jejich provozů, zkuste kontaktovat svého zřizovatele o možnostech podpory prostřednictvím lokálních projektů z vašeho kraje. (např. IKAP/MAP/NAKAP/OKAP, popřípadě dalších veřejných zdrojů, apod.).
Rezervaci návštěvy je potřeba objednat na e-mailu rezervace@iqlandia.cz

Příspěvek ze strukturálních fondů, mezi které patří i čerpání v rámci výzvy IKAP či MAP, nelze kombinovat s příspěvkem Nadačního fondu IQLANDIA a vstupné je fakturováno v plné výši.

 

Ceník:

iQLANDIA-logo   iQPARK-logo  
vstupné do expozic iQLANDIA 320 Kč/žák vstupné do expozic iQPARK  220 Kč/žák
vstupné do expozic iQLANDIA + planetárium  430 Kč/žák vstupné do expozic iQPARK + planetárium  370 Kč/žák
vstupné do planetária bez expozic  150 Kč/žák dílničky  150 Kč/žák
laborky  250 Kč/žák iQFABLAB-logo  
laborky - úniková hra  280 Kč/žák Program pro třídy 2. stupně ZŠ  450 Kč/žák
science show  180 Kč/žák Program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ  350 Kč/žák