Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Ukončené

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)

Období realizace: 1. 7. 2018 – 31. 8. 2020 
Nositel projektu: Liberecký kraj
Místo realizace: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

iQLANDIA byla v projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.“ zapojena v roli partnera s finančním příspěvkem. Podílela se na plnění klíčové aktivity č. 2 Podpora polytechnického vzdělávání, podaktivity: Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP a Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky. V době realizace projektu vzniklo 7 výukových programů pro žáky SŠ. Tyto vzdělávací programy kladly důraz na mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce, která probíhala ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení. Speciální vzdělávací programy navštívilo během 2 let téměř 150 školních skupin. Expozice byly doplněny desítkami didaktických pomůcek.

Jediný zásadní problém během realizace projektu vznikl v souvislosti s dočasným uzavřením škol. A omezenými možnostmi mimoškolních aktivit z důvodu pandemie Coronaviru. Našli jsme však řešení v podobě nabídky výukových programů on-line, konkrétně programy Nanoden a Jaderný program. Metodické centrum pro pedagogy ZŠ proběhlo formou webinářů.

Tento projekt byl spolufinancován EU.

EU-MSMT-partner-projektu-iQLANDIE

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/09.0158
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel:     LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.
Partneři:     Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o. 
Liberecký kraj
Technická univerzita v Liberci
Termín realizace: 01.01.2009 – 28.02.2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 381 275 000,00
Strukturální fond (ERDF): 324 083 750 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 57 191 250 Kč (15 %)

Zásadní projekt pro dnešní podobu science centra iQLANDIA se podařilo uskutečnit v letech 2009 – 2014.
Realizace projektu byla završením mnoholetého úsilí o vybudování science centra v Liberci.

 • Povedlo se vytvořit kvalitní a reprezentativní prostředí pro aktivity směřující k zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu co nejširší veřejnosti zajímavou a atraktivní formou.
 • Stavba částečně z revitalizovaného brownfields a s přístavbou nového objektu v centru Liberce byla dokončena na konci roku 2013 a otevřena veřejnosti 28. 3. 2014.
 • IQLANDIA se od té doby profiluje jako významné evropské centrum popularizace vědy, výzkumu a přírodních věd. 
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC - doplnění expozic

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/20.0374 
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 01.01.2015 – 31.12.2015

Celková výše finanční podpory: 49 986 000 Kč
Strukturální fond (ERDF): 42 488 100 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 7 497 900 Kč (15 %)

Cílem tohoto projektu bylo rozšíření vzdělávací infrastruktury směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

Rozvoj aktivit centra iQLANDIA byl zajištěn prostřednictvím pořízení vzdělávací infrastruktury a propagace centra.
V projektu realizovaném v roce 2015 bylo provedeno zejména rozšíření a upgrade expozic, rozšíření laboratoří, zakoupení licencí na nové pořady a propagační činnost.


V projektu byly řešeny tyto aktivity:

 • rozšíření expozice Geo, GeoLab a Cosmo,
 • rozšíření expozice Člověk
 • rozšíření expozice Věda v domě,
 • rozšíření expozice Svět vody,
 • pořízení expozice Matematikum,
 • doplnění vybavení expozic,
 • rozšíření expozice TUL,
 • doplnění AV techniky,
 • upgrade planetária,
 • pořízení putovní expozice Talent,
 • nákup představení do planetária,
 • rozšíření technického vybavení laboratoří.
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

VÝROBA INTERAKTIVNÍCH EXPONÁTŮ

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_065/0009378

iQLANDIA- Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj

IQLANDIA, o.p.s. předala veškeré své znalosti a zkušenosti s výrobou interaktivních exponátů sociálnímu podniku IQLANDIA SERVIS, s.r.o. Podnik v rámci projektu pořídil investiční vybavení pro výrobu exponátů a úklid nemovitostí. Vytvořila se nová pracovní místa pro osoby se ZP a uchazeče o zaměstnání a realizují nové zakázky.

Projekt probíhal od 26. 11. 2018 do 31. 10. 2019 a byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy IROP na sociální podnikání (integrované projekty IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou).

ČLOVĚK A ZVÍŘE

iQLANDIA-EU-SNCZ-EUROREGION-NISA

Reg. číslo: ERN-0792-CZ-16.11.2018
Hlavní partner: IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 410/10, 460 07 Liberec
Projektový partner: Tierpark Zittau e. V., Weinaupark 2A, 02763 Zittau, Německo        
Termín realizace: 1. 3. 2019 - 31. 12. 2019

Projekt měl za cíl vzájemné poznávání a setkávání dětí obdobného věku z obou stran hranic, odbourávání předsudků, navýšení jazykových kompetencí a sociálních dovedností. Realizaci projektu zařadily školy do projektového dne v rámci výuky přírodopisu. 

Polovina školní třídy z Německa a polovina školní třídy z Česka společně navštívila žitavský Tierpark, kde se seznámila se schopnostmi a smysly zvířat. V ten samý den druhá polovina české a německé třídy navštívila společně libereckou iQLANDII, kde vyzkoumala lidské schopnosti a smysly. Po týdnu se obě poloviny třídy vydaly do zařízení, které dosud nenavštívily. K dispozici měly tlumočníky a odborné lektory. Žáci v obou zařízeních vyplnili pracovní listy, každá třídy dostala za odměnu věcnou cenu.

ART AND SCIENCE

1

Inovativní formy učení v přeshraniční spolupráci v česko-německo-polském trojzemí

Reg. č.: 100312915
Název programu: Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko
Termín realizace projektu: 01. 10. 2017 – 31.12. 2020
Partneři projektu: Hillersche Villa e. V. (D); Technische Universität Dresden – IHI Zittau (D) 

Na tisíc studentů z českého, německého a polského pohraničí byli zapojeni do unikátního mezinárodního projektu neformálního vzdělávání propojujícího vědu a umění pod názvem Art & Science. 

Studenty z patnácti středních škol – převážně víceletých gymnázií – z Löbau, České Lípy, Jelení Hory a dalších příhraničních měst čekalo dohromady devadesát speciálních týdenních workshopů zaměřených na divadlo, hudbu, film, fotografii, akční umění a další média.

Jednalo se o stěžejní aktivitu projektu, během které mladí lidé ve věku od 12 do 17 let pomocí zážitkové pedagogiky získali poznatky a osvojí si dovednosti jak z umělecké oblasti, tak z oblasti přírodních věd a techniky.
Workshopy se střídavě uskutečnili v liberecké iQLANDII, německém Groβhennersdorfu a polském Niedamirowě. 

 • Školáci si mohli vybrat jakoukoliv ze specializovaných dílen.
 • Mezinárodní skupina studentů pak pod vedením zkušených lektorů a tlumočníků po dobu sedmi dní pracovala na společném projektu, který na závěr soustředění představila.
 • Cílem projektu bylo, aby se mladí lidé z pohraničí co nejvíce poznali, naučili se týmové spolupráci a zodpovědnosti a odbourali komunikační a jazykové bariéry.

2
 

3

4

BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL

11

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
Termín realizace projektu: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2021
Veškeré použité fotografie na stránce projektu byly vloženy v souladu s GDPR.

Cílem tříletého projektu byla podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků science centra.

Hlavním přínosem projektu bylo propojení formální výuky ve školách s neformální výukou v prostorách science centra.

V rámci projektu vzniklo 10 tematických celků propojujících mezipředmětové vazby přírodovědných oborů:

3D tisk a robotika

Chemické reakce

Jaderná energie

Role rostlinné říše v řešení globálních problémů
Elektrotechnika
Člověk
Do vesmíru a zase zpátky
Řemesla a společnost
Vlastnosti látek
Země jako vesmírné těleso

Programy byly zaměřeny na praktické činnosti, skupinovou práci a posilování klíčových kompetencí k řešení problémů a učení.
Programy byly připraveny pro žáky obou stupňů základních škol a 1 z programů byl určen dětem navštěvujícím mateřskou školu.

 • Součástí každého programu byl interaktivní workshop využívající zázemí science centra.
 • Pro výuku ve škole byly připraveny návody na aktivity podporující skupinovou práci studentů, jejich samostatné objevování přírodních zákonitostí a také osvojování kompetencí k učení a řešení problémů.
 • Pro učitele byly vytvořeny podpůrné metodické materiály.
 • Každý z programů vycházel z požadavků RVP, kladl důraz na mezipředmětové vazby a pomáhal žákům osvojovat si vybrané klíčové kompetence.
 • Tvorba, pilotování a evaluace jednotlivých témat probíhala postupně během 3 let realizace projektu.

22

DIDAKTIKA - ČLOVĚK A PŘÍRODA A

Období realizace: 2. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Nositel projektu: Západočeská univerzita v Plzni
Místo realizace: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj

Cílem projektu „Didaktika - Člověk a příroda A“ byl rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik.

Hlavními aktivitami byly příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum).

Vedlejším výstupem projektu byly modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

Podstatou projektu byla dlouhodobá spolupráce oborových didaktiků, obecných didaktiků, odborníků z oblasti pedagogiky, psychologie, učitelů nižšího stupně sekundárního vzdělávání, odborníků z oblasti neformálního vzdělávání a dalších odborníků z praxe.
Tito společně ověřují didaktické inovace vedoucí k efektivnímu dosažení vzdělávání žáků.
Smyslem společenství praxe bylo rozvíjet prostřednictvím spolupráce kompetence pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám jednotlivých žáků a studentů.

Webové stránky projektu: http://didaktika.zcu.cz/cz/index.html

Tento projekt byl spolufinancován EU.

111

222

333

HURÁ DO LABORATOŘE

Název programu: Dotační fond Libereckého kraje
Název výzvy: Program volnočasových aktivit
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 1.5.2019 – 31.10.2019

Projekt „Hurá do laboratoře“ byl dlouhodobým programem iQLANDIE a měl za cíl poskytnout atraktivní a smysluplné využití volného času spojeného se vzděláváním v oblasti přírodovědných oborů.

Účastníci programu získali hlubší porozumění vědeckých jevů, které se dějí kolem nás, a to nenásilnou a zábavnou formou.

Projekt „Hurá do laboratoře“ navazoval na předešlé ročníky tohoto projektu a další oblíbené volnočasové aktivity.

Program Hurá do laboratoře běžel po celý rok vždy každý víkend, o svátcích a prázdninách ve 14.00 a v 15.00 hodin.

Součást podpory Libereckého kraje byla realizace 3 workshopů, které probíhaly od května do října 2019, doplněné o science show v prostorech auditoria.

Projekt spolufinancoval Liberecký kraj.

1111
 

2222

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN MAP ll

Název programu: Dotační fond Libereckého kraje
Název výzvy: Program volnočasových aktivit
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 1.5.2019 – 31.10.2019

Projekt „Hurá do laboratoře“ byl dlouhodobým programem iQLANDIE a měl za cíl poskytnout atraktivní a smysluplné využití volného času spojeného se vzděláváním v oblasti přírodovědných oborů.

Účastníci programu získali hlubší porozumění vědeckých jevů, které se dějí kolem nás, a to nenásilnou a zábavnou formou.

Projekt „Hurá do laboratoře“ navazoval na předešlé ročníky tohoto projektu a další oblíbené volnočasové aktivity.

Program Hurá do laboratoře běžel po celý rok vždy každý víkend, o svátcích a prázdninách ve 14.00 a v 15.00 hodin.

Součást podpory Libereckého kraje byla realizace 3 workshopů, které probíhaly od května do října 2019, doplněné o science show v prostorech auditoria.

Projekt spolufinancoval Liberecký kraj.

11111
 

22222

NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ

Název programu: Dotační fond Libereckého kraje
Název výzvy: Program volnočasových aktivit
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 1.5.2019 – 31.10.2019

Projekt „Hurá do laboratoře“ byl dlouhodobým programem iQLANDIE a měl za cíl poskytnout atraktivní a smysluplné využití volného času spojeného se vzděláváním v oblasti přírodovědných oborů.

Účastníci programu získali hlubší porozumění vědeckých jevů, které se dějí kolem nás, a to nenásilnou a zábavnou formou.

Projekt „Hurá do laboratoře“ navazoval na předešlé ročníky tohoto projektu a další oblíbené volnočasové aktivity.

Program Hurá do laboratoře běžel po celý rok vždy každý víkend, o svátcích a prázdninách ve 14.00 a v 15.00 hodin.

Součást podpory Libereckého kraje byla realizace 3 workshopů, které probíhaly od května do října 2019, doplněné o science show v prostorech auditoria.

Projekt spolufinancoval Liberecký kraj.