Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Probíhající

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)

Období realizace: 2021 - 2023
Nositel projektu: Liberecký kraj
Místo realizace: Liberecký kraj

Tisíce žáků se v letech 2021 - 2023 zapojují do aktivit projektu NAKAP LK II, jehož témata vycházejí z prioritizace Krajského akčního plánu.

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.

Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ.

  • Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
  • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
  • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.

Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

iQLANDIA-projekty-NAKAP-LK-I

EU-MSMT-partner-projektu-iQLANDIE

TechEthos

Období realizace: 2021 - 2023

Nositel projektu: Austrian Institute of Technology GmbH

Místo realizace: EU

Efektivní etické řízení nových technologií.

Nové a vznikající technologie s sebou přinášejí nové etické výzvy a společenské důsledky. Partneři v projektu TechEthos vypracují pokyny, které umožní přijetí nejvyšších etických standardů na úrovni EU i na mezinárodní úrovni. V tomto úsilí hrají členové Evropské asociace science center klíčovou roli při pochopení a dalším rozvoji společenských perspektiv. Role iQLANDIE je vytvářet program, akce, výstavu pro veřejnost a jejich prostřednictvím vytvářet hloubkové analýzy dialogů umožňující zachytit společenské povědomí.

TechEthos posílí klíčovou roli Evropské unie jako průkopníka etiky v oblasti nových a vznikajících technologií. Tyto technologie s sebou přinášejí nové etické výzvy a společenské důsledky, které je třeba řešit. V rámci projektu budou vypracovány pokyny pro vývoj a zavádění těchto technologií s cílem zajistit nejvyšší etické standardy na úrovni EU i na mezinárodní úrovni. Bude proveden průzkum horizontu s cílem určit tři nebo čtyři nové technologie s velkým socioekonomickým dopadem. Poté určí a analyzuje etické otázky, které vybrané technologie vyvolávají, a pomocí scénářů a mediální analýzy prozkoumá názory a postoje odborných i laických zúčastněných stran k těmto technologiím a jejich etickým dopadům.

Techethos

Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement no. 101006249.

TechEthos has received funding from the European Union’s

eu                                              

Business Talent

Období realizace: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Nositel projektu: Ministerstvo Kultury

Místo realizace: Liberec

Předmětem projektu je pokračování a rozšíření žákovské soutěže Business Talent. Jedná se o soutěž určenou pro žáky osmých a devátých tříd základních škol Libereckého kraje, kteří soutěží o nejlépe zrealizovaný podnikatelský plán. Během samotné soutěže budou žákům k dispozici lektoři a mentoři, kteří budou během práce se žáky rozvíjet své znalosti a dovednosti. Rozšíření soutěže bude realizováno formou spolupráce a výrobou funkčních kompenzačních pomůcek pro organizaci DePejSek Liberec z.s. věnující se tělesně postiženým. Tématem letošního ročníku soutěže je „kompenzační pomůcka pro tělesně postižené“. Hlavním výstupem projektu je profesní rozvoj lektorů. Do projektu je aktivně zapojeno 9 lektorů.

Cíle projektu:

1) Rozvoj dovedností a kompetencí stávajících lektorů v kulturně kreativní oblasti.

2) Tvorba metodických postupů pro práci žáků s moderními technologiemi.

3) Mentoring školních týmů.

Dílčí cíle:

Tvorba soutěžních výrobků školních týmů s následnou zpětnou vazbou poroty

Funkční výrobek, sloužící pro lidi s postižením

Tvůrčí spolupráce se spolkem DePejsek

 

Projekt byl financován prostřednictvím dotace č.j. MK 58198/2022 OUKKO projektu Business Talent reg. číslo 0213000144. 

bt1

bt2

bt3