Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
 1. Úvod
 2. O nás
 3. Dokumenty
 4. Zpracování osobních údajů
Intro

Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů správce IQLANDIA, o.p.s.

Společnost

IQLANDIA, o.p.s.

se sídlem Nitranská 410/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 254 44 565

kontaktní údaje: email – gdpr@iqlandia.cz, tel: - +420 486 103 090

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. O 108

dále jen „správce“

tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, informuje subjekt osobních údajů, že zpracovává dále uvedeným způsobem jeho osobní údaje získané od subjektu osobních údajů.

I. Účel zpracování osobních údajů (informace o zpracování osobních údajů)

1. Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

 • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů;
 • vedení evidence zákazníků / klientů, je-li to pro činnost správce nezbytné (např. z důvodů vedení účetnictví, daňových důvodů apod., jakož i z obdobných důvodů stanovených právními předpisy);
 • zasílání obchodních sdělení na základě uděleného souhlasu subjektu údajů;
 • další zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, kdy je konkrétní účel zpracování definován v takovém udělení souhlasu;
 • oprávněné zájmy na straně správce či subjektu údajů (vč. zpracování údajů prostřednictvím kamerového systému správce za účelem zajištění ochrany jeho majetku a bezpečnosti osob);
 • a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, věk, místo bydliště, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty.

2. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci), pokud mu tak nestanoví zákon či rozhodnutí soudů nebo orgánů veřejné moci či k takovému předání neudělil subjekt údajů souhlas.

3. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který je pro tyto účely rovněž od subjektů údajů udělen. 

4. V případě, že jsou osobní údaje subjektu osobních údajů získány formou kamerového záznamu, je subjekt údajů informován o použití kamerového systému formou viditelného piktogramu umístěného v místech zabíraných kamerovým systémem s uvedením identifikace iQL jako správce údajů a upozorněním na internetovou adresu. Osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému jsou ukládány pouze na k tomu účelu určené datové úložiště na dobu nejdéle 120 hodin.

5. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely dle odst. 1.

6. Správce zpracovává osobní údaje tak, že s nimi provádí zejména následující úkony a operace: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

7. V případě, využije-li Správce pro svou činnost zpracovatele, zavazuje se pověřit je ochranou osobních údajů stejnou, jako garantuje subjektům údajů v rámci těchto zásad.

II. Práva subjektů údajů (poučení o právech určené subjektům údajů, jejichž údaje správce zpracovává

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vychází z nařízení GDPR, jakož i další, vše v rozsahu nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.

 1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
 1. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 1. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 1. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: gdpr@iqlandia.cz.
 1. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

III. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a dále po dobu maximálního trvání promlčecí doby z daného smluvního vztahu.
 • Po dobu 5 let od posledního využití služby subjektem údajů.  
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu subjektu údajů, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů správcem, udělil-li pro takové zpracování souhlas.
 1. Informace o cookies

1. Správce při užití webových stránek používá cookies či obdobné technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních uživatelů, z nichž přistupují na webové stránky správce.

2. Správce používá základní (nezbytné) technické, analytické a marketingové cookies. Technické cookies pomáhají při shlédnutí stránek a případně při registraci do služeb správce. Analytické cookies správce užívá k analýze dat za účelem zlepšení fungování online služeb správce. Marketingové cookies slouží ke sledování preferencí uživatelů webových stránek za účelem cílení reklamy. Analytické a marketingové cookies využívá správce ve spolupráci s nástroji třetích osob a užívá je jen na základě předchozího souhlasu uživatelů.

3. Uživatel je oprávněn využití cookies v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých cookies, na to slouží zvláštní nástroj pro správu cookies v rámci webových stránek www.iqlandia.cz či dalších webových stránek správce.

V. Závěrečná ujednání

1. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.

2. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně správce či právní úpravy v této oblasti.

3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 4. 2022.

IQLANDIA, o.p.s.